EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ)

อ่านเพิ่มเติม

นายธีรพจน์ วัชราภัย

ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

อ่านเพิ่มเติม

นางสาลินี วังตาล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)

อ่านเพิ่มเติม

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)

อ่านเพิ่มเติม

นายวิชิต ญาณอมร

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

รองประธานกรรมการบริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

อ่านเพิ่มเติม

นายบันเทิง ตันติวิท

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ

นายธีรพจน์ วัชราภัย

นางสาลินี วังตาล

ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์

นายวิชิต ญาณอมร

นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ