EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

  2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) (ล้านบาท) 5,287 3,124 10,807 7,839 7,001 6,013 5,436 5,120 9,231 5,509 5,002 5639 5,109 2,768
จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (ล้านหุ้น) 1,049 1,049 1,049 1,146 1,165 1,165 1,165 1,206 1,206 1,278 1,278 1,278 1,278 1,333
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.04 6.26 9.43 6.74 6.01 5.16 4.61 4.24 7.49 4.31 3.91 4.41 3.99 2.08
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก
(1 มกราคม - 30 มิถุนายน) (บาท)
1.20 1.20 1.20 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.60 0.50 0.50 0.50 0.35 0.30
เงินปันผลพิเศษระหว่างกาล (บาท) - - 4.00 - - - - - - - - - - -
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลัง
(1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม) (บาท)
1.80 1.80 1.80 1.60 1.30 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 0.70 0.70 0.60 0.60
รวมจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 3.00 3.00 7.00 2.60 2.20 2.00 1.80 1.60 1.60 1.40 1.20 1.20 0.95 0.90
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท) 3,146 3,146 7,845 2,998 2,563 2,330 2,097 1,930 1,930 1,789 1,533 1533 1,214 1,167
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ) 60% 47% 73% 38% 37% 39% 39% 38% 21% 32% 31% 27% 24% 42%

หมายเหตุ:
* สัดส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิในปี 2562 รวมเงินปันผลพิเศษระหว่างกาลที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท