EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2546 และมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในองค์กร

บริษัทฯ ได้เปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คู่มือจรรยาบรรณ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในระบบข้อมูลภายในของกลุ่มธนชาต เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่มธนชาตสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่จะมีการสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศที่มุ่งเน้นให้พนักงานที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มธนชาตตระหนักถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงได้เพิ่มศักยภาพช่องทางการอบรมผ่านสื่อ E-learning ให้พนักงานได้เข้าถึงการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานได้ง่ายขึ้น และมีการทดสอบความเข้าใจเป็นประจำทุกปี รวมถึงการมีโครงการ “ธนชาต...ทำได้ ธรรมดี CG...ริเริ่ม เติมธรรม” โดยใช้วีดิทัศน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแก่พนักงานผ่านระบบโทรทัศน์ภายในกลุ่มธนชาต “ธนชาต แชนแนล” (T-Channel) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ระหว่างวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมให้พนักงานได้ไปปฏิบัติธรรม ร่วมกันคิดดี ทำดี และร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญในการให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ตระหนักว่า การคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระทำทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง สร้างความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ ทางด้านจริยธรรมและทางธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และทำให้บริษัทฯ ไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของทางการรวมทั้งของ "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลจากการลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัว มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดีขึ้น ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนในประเทศปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีข้อจำกัดจากผลกระทบทั้งจากปัจจัยนอกประเทศจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และปัจจัยภายในประเทศจากการส่งออกที่ยังซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ภาวะหนี้สินของภาคครัวเรือน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และปัญหาภัยแล้ง

สินเชื่อโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ในปี 2559 ยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายด้าน แต่ยังคงมีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยสะท้อนได้จากเงินกองทุนและเงินกันสำรองฯ ที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิชย์ยังคงให้ความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ และมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ

สำหรับในปี 2560 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการใช้จ่ายและการลงทุนจากภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ แต่ก็ยังคงมีความเปราะบาง และมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องทำการติดตามอย่างใกล้ชิดในหลายด้าน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตาม Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามมาตรการกำกับดูแลเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วยหลักเกณฑ์ Basel III ที่ ธปท. กำหนด ซึ่งทำให้ธนาคารธนชาตสามารถบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง สามารถรองรับการขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังคงมีการกำกับดูแล ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่าง ๆ ยังคงมีความสอดคล้องและทันต่อปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบนโยบายผ่านการกำกับดูแลของคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้

โครงสร้างในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ
  • คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และแนวทางดูแลการบริหารความเสี่ยงในลักษณะภาพรวม (Enterprise-wide Risk) ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาถึงผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
  • คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทในการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาอนุมัติและกำกับดูแลการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมทั้ง พิจารณากลั่นกรองนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของกลุ่มธนชาตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทในการเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งวางกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการควบคุมติดตาม และดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
  • คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแนวนโยบายและข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และกลุ่มธนชาต รวมทั้ง ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธนชาตและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยภาพรวมของกลุ่มธนชาต
ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

  • การดำเนินงานต่าง ๆ อยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรที่มีการสอบยันและถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance) มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมติดตามความเสี่ยง (Middle Office) ได้แก่ หน่วยงานควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Unit) และหน่วยงานที่บันทึกรายการ (Back Office) แยกออกจากหน่วยงานที่ทำธุรกรรม (Front Office)
  • บริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้ถือปฏิบัติตาม และยังได้กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุถึงลักษณะของความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง 2) การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลอง (Model) ที่เหมาะสมสำหรับวัดค่าความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 4) การติดตามสถานะความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
  • การกำหนดขนาดและสัดส่วนตามค่าความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยเครื่องมือที่ใช้วัดความเสี่ยงหรือแบบจำลอง ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นเพดานในการควบคุมค่าความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และใช้เป็นระดับสัญญาณเตือนภัยก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรง
  • มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทของแต่ละบริษัทย่อยที่สำคัญและสรุปภาพรวมความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำตามงวดเวลาที่กำหนด

ระบบการบริหารความเสี่ยงข้างต้นมีการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักความระมัดระวัง มีการปรับปรุงให้เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ มีความโปร่งใส ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด