EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

ปี 2564 เป็นปีที่สอง ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลายระลอก ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเกิดความล่าช้า แต่จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด รวมไปถึง การส่งออกที่มีการขยายตัวตามการฟื้นตัวของอุปสงค์ของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวร้อยละ 1.6 จากปี 2563 ที่มีการหดตัวอย่างรุนแรงที่ร้อยละ 6.2 แต่ธุรกิจหลายธุรกิจรวมถึงภาคครัวเรือนยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ศูนย์การค้าและร้านอาหาร ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีก็ตาม


สำหรับกลุ่มธนชาต ปี 2564 ก็เป็นปีที่สอง หลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้าง จากการเป็นบริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์ (Bank Holding Company) มาเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company) และได้ใช้เงินสดส่วนเกินที่มีอยู่ในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทย่อยให้มีฐานะการเงิน ที่มั่นคง อีกทั้งการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-based Financing) ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญผ่านการ ถือหุ้นใน ธนชาตพลัส ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดนี้เพื่อเป็นฐานในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นใน ระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่สำคัญ และมีมูลค่าเงินลงทุน ณ สิ้นปี 2564 ดังนี้

  • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารทหารไทยธนชาต จากร้อยละ 20.11 เป็นร้อยละ 23.32 และมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 45,643 ล้านบาท
  • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอ็มบีเค จากร้อยละ 22.42 เป็นร้อยละ 23.32 และมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 5,281 ล้านบาท
  • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในราชธานีลิสซิ่ง จากร้อยละ 58.85 เป็นร้อยละ 60.16 และมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 13,695 ล้านบาท
  • เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเอ็มบีเค ไลฟ์ จากร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 100.00 และมีมูลค่าเงินลงทุน 1,081 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 5,287 ล้านบาท ลดลง 1,382 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.72 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีการรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนใน บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ ซึ่งเป็นกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียว โดยหากไม่รวมกำไรพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,608 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.71 ซึ่งเกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่สำคัญที่เติบโตขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมปรับตัวลดลง เนื่องจากยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ธนชาตพลัส ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและเติบโตเป็นลำดับ

ในปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวตามมาตรการส่งเสริมของภาครัฐ ตลอดจนมาตรการทางด้านสาธารณสุขในการดูแลลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมไปถึงการขยายตัวของการส่งออกและการลงทุนของภาครัฐ คณะกรรมการยังคงมีความเห็นว่าแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง ๆ ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่มการลงทุนใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายเครือข่ายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาวนั้น ยังมีความเหมาะสม สอดรับกับสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ณ ขณะนี้ ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่มั่นคงและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัว คณะกรรมการจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 1.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 3.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 59.50 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการคาดว่ากลุ่มธนชาตจะยังคงมีผลประกอบการในระดับ ที่น่าพอใจต่อไป และจะสามารถรักษาระดับเงินปันผลได้ในระดับที่พอสมควรได้เช่นที่ผ่านมา

การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนถือเป็นเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยประกาศกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายอื่น ๆ รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาประกาศกำหนดนโยบายตามแนวทางของบริษัทฯ และมีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานที่มีผลให้ลดการปล่อยของเสีย การประหยัดพลังงาน การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นับการเป็นสมาชิก CAC ร่วม 10 ปีอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยรางวัลต่าง ๆ โดย

  • บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็น บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021 กลุ่มธุรกิจการเงิน จากการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • ธนชาตประกันภัย ได้รับ 1) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ที่ระดับ “AA-“ พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด 2) รางวัล “บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 2 ประจำปี 2563” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 3) รางวัล “Best Claims Management Insurance Company” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และ 4) รางวัล “Product of the Year Awards 2021 ประเภทกลุ่มประกันยอดเยี่ยมแห่งปี ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ธนชาต 2+จัดเต็ม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมรางวัลจากโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ที่มุ่งสร้างการยกระดับชุมชนเข้มแข็ง สร้างความปลอดภัยทางถนนอันเป็นสาเหตุการสูญเสีย
  • ราชธานีลิสซิ่ง ได้รับการคัดเลือกจาก ตลท. ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 (THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2021)" โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 147 บริษัท
  • คุณพิมพ์ผกา นิจการุณ กรรมการผู้จัดการ บล. ธนชาต ได้รับรางวัล Best Economist จากการสำรวจ Asiamoney Brokers Poll 2021
  • คุณพัทธดนย์ บุนนาค นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. ธนชาต ได้รับรางวัล 2021 Best Mid-small Capitalization Stocks โดยการจัดอันดับของ Institution Investor (II)

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนงานที่จะพิจารณากำหนดนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน และแนวทางการดำเนินการให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม (ESG) ที่จะทำให้การดำเนินการด้าน ESG มีเป้าหมายและแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต ดังที่กล่าวในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (One Report) การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาต ให้มีผลประกอบการอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้แนวทางการจัดการด้านความยั่งยืน และขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมใจปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

(นายบันเทิง ตันติวิท)
ประธานกรรมการ

(นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายศุภเดช พูนพิพัฒน์)

รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการใหญ่