EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

ขอรายงานประจำปี

รายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้เปิดเผยในรูปแบบ QR Code ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม กรุณากรอกข้อมูล หรือติดต่อ สำนักเลขานุการองค์กร โทรศัพท์ +66 (0) 2217 8000 ต่อ 3008-3012