EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

อ่านเพิ่มเติม

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

กรรมการกำกับความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม

นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสนับสนุนธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

นายกำธร ตันติศิริวัฒน์

นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์

นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า

นางกฤษยาณี รัตนชัยชาญ

นางญาดา ไทยปิ่นณรงค์