EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด

บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-based Financing) มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบสินเชื่อทั้งวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan Facility) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคง

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330