EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น

กลุ่มธนชาตให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยให้ความมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แจ้งไปนั้นจะเป็นความลับและไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน เสียหาย

คุณยังสามารถแนบไฟล์

แนบไฟล์ (นามสกุล .jpg, .doc, .docx และ .pdf เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ขนาดไฟล์สูงสุด: 5MB)