EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)
2565
2564
วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
08 เมษายน 2565 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เวลา 14:00 น. เพิ่มไปยังปฏิทิน
วันที่ หัวข้อ รายละเอียด
15 พฤศจิกายน 2564 วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
10 พ.ย. 2564 - 12 พ.ย. 2564 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
28 กันยายน 2564 วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
14 กันยายน 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
13 ส.ค. 2564 - 16 ส.ค. 2564 วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
18 สิงหาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 2 ปี 2564 เวลา 14:00-15:00 น. เพิ่มไปยังปฏิทิน
13 สิงหาคม 2564 วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
10 สิงหาคม 2564 ประกาศงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
09 ส.ค. 2564 - 11 ส.ค. 2564 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
20 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 1 ปี 2564 เวลา 14:00-15:00 น. เพิ่มไปยังปฏิทิน
19 พฤษภาคม 2564 วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
14 พฤษภาคม 2564 วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
11 พ.ค. 2564 - 13 พ.ค. 2564 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
11 พฤษภาคม 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เวลา 14:00 น. เพิ่มไปยังปฏิทิน
05 พฤษภาคม 2564 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
05 พฤษภาคม 2564 การประชุมนักวิเคราะห์สำหรับปี 2563 เวลา 14:00-15:00 น. เพิ่มไปยังปฏิทิน
04 พฤษภาคม 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท เพิ่มไปยังปฏิทิน
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มไปยังปฏิทิน
15 กุมภาพันธ์ 2564 วันใช้สิทธิแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน
09 ก.พ. 2564 - 11 ก.พ. 2564 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิขอแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพิ่มไปยังปฏิทิน