EN
TCAP 40.25บาท
+0.50(1.26%)

วิสัยทัศน์

บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจการเงิน ที่สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

ทุนธนชาต

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาต และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในธนาคารทหารไทยธนชาต นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลท. กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) หมวดธุรกิจธนาคาร (Banking) และมีบริษัทบริหารสินทรัพย์ แม๊กซ์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามนิยามที่กำหนด ในข้อบังคับของ ตลท. โดยบริษัทในกลุ่มธนชาตประกอบธุรกิจ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

ราชธานีลิสซิ่ง

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมุ่งเน้นในตลาดรถยนต์ทั้งใหม่และเก่า ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ รถกระบะ รถแท็กซี่ รถหัวลาก และรถบรรทุก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

ธนชาตประกันภัย

ประกอบธุรกิจให้บริการประกันภัย โดยครอบคลุมถึงการบริการรับประกันวินาศภัย ได้แก่ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และธุรกิจการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

หลักทรัพย์ธนชาต

หลักทรัพย์ธนชาตได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจให้บริการด้านหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นเวลานาน บริษัทฯ มีความต้องการที่จะทำให้ฐานะการเงินของลูกค้าดีขึ้น จึงมุ่งมั่นที่จะหาโอกาสการลงทุน และคำแนะนำการลงทุนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยทีมวิเคราะห์ และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์และศักยภาพสูง ทั้งบทวิเคราะห์ด้านการลงทุนหลักทรัพย์ กองทุน และ Wealth Strategy รวมทั้งมีการพัฒนา Think+ Application ที่เป็น Digital Platform ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลและบทวิเคราะห์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

ที ไลฟ์ ประกันชีวิต

บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับประกันชีวิตรายบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ซึ่งเป็นหลักประกันด้านการออมเงิน ให้ความคุ้มครองชีวิต และสุขภาพ สำหรับบุคคล ลูกค้าสถาบัน และองค์กรทั่วไป โดยมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มธนชาต

ธนชาต พลัส

บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อประเภท มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-based Financing) มีความยืดหยุ่นและรวดเร็วในการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง โดยมีรูปแบบสินเชื่อทั้งวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan Facility) และเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Facility) ทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องสำหรับการเติบโตอย่างมั่นคง

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทร่วม

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ทีเอ็มบีธนชาต”) เกิดจากการรวมกิจการระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (“ทีเอ็มบี”) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ธนชาต”) เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตที่แตกต่าง มาประสานจุดแข็งซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ทีเอ็มบีธนชาต ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของ ทีเอ็มบีธนชาต

อ่านเพิ่มเติม

บริษัทร่วม

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“เอ็ม บี เค”) แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1) ธุรกิจศูนย์การค้า 2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 3) ธุรกิจกอล์ฟ 4) ธุริจอสังหาริมทรัพย์ 5) ธุรกิจอาหาร 6) ธุรกิจการเงิน 7) ธุรกิจอื่น ๆ และ 8) ธุรกิจสนับสนุนองค์กร โดยแต่ละกลุ่มธุรกิจของ เอ็ม บี เค ทั้ง 8 กลุ่ม จะแบ่งนโยบายการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้แต่ละบริษัททำหน้าที่ดำเนินงานและรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เอ็ม บี เค ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 และมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของ เอ็ม บี เค

อ่านเพิ่มเติม
ทุนธนชาต
ราชธานีลิสซิ่ง
ธนชาตประกันภัย
หลักทรัพย์ธนชาต
ที ไลฟ์ ประกันชีวิต
ธนชาต พลัส
ธนาคารทหารไทยธนชาต
เอ็ม บี เค

HIGHLIGHT PROMOTION

Thanachart Speedmatch 003Fadeout
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Thanachart Zeal บริการใหม่ช่วยเรื่องการลงทุน โดย หลักทรัพย์ธนชาต

ข่าวสารล่าสุด