EN
TCAP 40.25บาท
+0.50(1.26%)

นางสาลินี วังตาล

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2563
อายุ : 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • Master of Business Administration, Finance & International Business, Columbia University, USA
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2558
Harvard University, USA
 • Advance Management Program

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการอื่น:

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท สยามพารากอน รีเทล จำกัด

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2563 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2561 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2561 - 2563

 • กรรมการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2558 - 2560

 • ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2557 - 2562

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต

2557 - 2561

 • ประธานกรรมการบริหาร องค์การคลังสินค้า

2557 - 2559

 • ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี
ย้อนกลับ