EN
TCAP 40.25บาท
+0.50(1.26%)

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ

กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 2 มีนาคม 2552
อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและผู้บริหาร:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 15/2559
 • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 5/2544
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร Anti Corruption for Executives รุ่นที่ 1/2557
 • หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานงานต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทย ปี 2560 (Anti-Corruption for Executives)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program (LDP) ปี 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 5/2550
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 9/2548
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018
 • หลักสูตร Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity 2021

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนชื่อบริษัทตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564)

2562 - ปัจจุบัน

 • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น:

2564 - ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาการชำระบัญชี บริษัท ทีบีซีโอ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนชื่อบริษัทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564)

2564 - ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ธนชาต พลัส จำกัด

2564 - ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์พหลโยธิน จำกัด

2563 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด

2562 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัท ธนชาต เอสพีวี 2 จำกัด

2560 - ปัจจุบัน

 • อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2556 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:

2562 - 2564

 • กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2555 - 2561

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2554 - 2561

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2552 - 2561

 • กรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2561

 • กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

2559 - 2561

 • ที่ปรึกษา สมาคมธนาคารไทย

2554 - 2559

 • กรรมการ สมาคมธนาคารไทย

2560 - 2564

 • อุปนายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2558 - 2560

 • ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2557 - 2561

 • รองประธานกรรมการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2556 - 2561

 • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2557 - 2559

 • กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 - 2563

 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

2554 - 2563

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

2554 - 2561

 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี
ย้อนกลับ