EN
TCAP 39.25บาท
-(-%)

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และมีการแบ่งแยกธุรกิจและการดำเนินงานอย่างชัดเจน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีช่องทางการให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายของธนาคารธนชาตเป็นหลัก

บริษัทมีผู้ร่วมทุนในการบริหารธุรกิจ คือ Scotiabank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกจากแคนาดา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยถือหุ้นในธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ขณะที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.96

เพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าขององค์กร

ธนชาตได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุด โดยธนาคารจะลงทุนพัฒนายกระดับ ความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของธนาคารในทุกระดับมีความรู้ความสามารถ ที่แท้จริงใน การเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และตรงตามความ ต้องการของ ลูกค้า ตลอดจนสร้างให้ทีมงานมีจิตใจในการให้บริการ รับฟัง และความเอาใจใส่ในทุก ความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการภายใต้ กลยุทธ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน (Classroom Training) ระบบพนักงาน ฝึกหัดด้วยการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) การกำกับการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) โดยจะมีการ ประเมินผลและติดตามการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้จะได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น ระบบ E-learning เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในวงกว้าง

ร่วมงานกับกลุ่มธนชาต

โดยได้จัดทำผ่านสื่อออกมาในรูปแบบของ ซิทคอม อารมณ์ดี "บ้านนี้สีส้ม" ที่สะท้อนแบรนด์และวัฒนธรรมแบบธนชาต ซึ่งเป็นเรื่องราวเน้นสิ่งที่อยู่ภายใน หรือ Inner-self ของคนธนชาต คือความคิด ค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตน ให้พวกเราทุกคนที่ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของแบรนด์ ได้เข้าใจและเรียนรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบธนชาต (core value & culture) หรือ C3 SIP ได้เข้าใจมากขึ้น

ค่านิยมของกลุ่มธนชาต

เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มธนชาตได้กำหนด ค่านิยมหลัก (Core Values) หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยธุรกิจได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติค่านิยมของกลุ่มธนชาต คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่

01

Customer Focus

เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของ ลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนอง ต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า

02

Collaboration

เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม

03

Commitment

เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตาม เป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน

04

Spirit

เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน

05

Integrity

เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

06

Professional

เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

สิทธิประโยชน์


ข้อมูลสวัสดิการพนักงานกลุ่มธนชาต มีรายละเอียดดังนี้

 • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม ค่าเลนส์สายตาหรือคอนแทคเลนส์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • สวัสดิการเงินกู้พนักงาน ( เคหะ ,รถยนต์ ฯ )
 • เบี้ยเลี้ยง ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ประกันการเดินทาง (กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ)
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยกรณีที่พักประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือการประกอบพิธีศพ
 • เงินเพิ่มพิเศษ กรณีปฏิบัติงานประจำในบางพื้นที่
 • เงินช่วยเหลือกรณีธนาคารมีคำสั่งโอนย้ายให้ไปปฏิบัติงานนอกภูมิลำเนา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ห้องพยาบาลประจำอาคาร
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน ( บางตำแหน่งงาน )