TH EN
 

บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)

   
Thanachart Group
Thanachart Group

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจดังนี้

  • ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก (Full License) โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ในประเทศและต่างประเทศ) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน กิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
  • ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 โดยประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการคำแนะนำได้อย่างครบวงจร
Visit Site