TH EN
 

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

   
Thanachart Group
Thanachart Group

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นถือหุ้นใหญ่ มาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2545 โดยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ธนาคารและทุนธนชาตได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มโดยมีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่

ต่อมาในปี 2550 ได้มีธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศแคนาดาเข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ก่อนที่จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 48.99 จึงทำให้ปัจจุบันธนาคารมีผู้ถือหุ้นหลัก 2 กลุ่ม คือ ทุนธนชาตและสโกเทียแบงก์ และต่อมาในปี 2554 ธนาคารรับโอนกิจการทั้งหมดจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารได้ขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของธนาคารที่มีทุนธนชาตเป็นบริษัทแม่ แบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
  • กลุ่มธุรกิจสนับสนุน สามารถให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร ผ่านเครือข่ายและช่องทางการบริการของธนาคารเป็นหลัก ตามแนวทางการส่งเสริมของทางการที่กำกับดูแล
Visit Site