TH EN
 

กิจกรรมเพื่อสังคม

   

กิจกรรมสนับสนุน “โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม”

กิจกรรมสนับสนุน “โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม”

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ธนาคารธนชาตจึงได้ร่วมให้การสนับสนุน “โครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม” ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิต โดยเฉพาะผู้ต้องขัง ให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้ และสร้างให้สังคมเป็นสังคมแห่งการให้โอกาสผู้ต้องขัง ตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงดำริให้มีการน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาปรับใช้ในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังรู้คุณค่าของตัวเอง พึ่งพาตนเองได้ ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รวมทั้งมีการฝึกอาชีพ ให้ทุนประกอบอาชีพ และทุนการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถหยัดยืน เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ด้วยตัวเอง และไม่หันไปกระทำผิดซ้ำเมื่อพ้นโทษแล้ว

ในปี 2561 ธนาคารธนชาตได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่ง “Run for Better Life” Doi Hang Cross Country Trail เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ บริเวณเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับรู้ รับทราบว่าพื้นที่เรือนจำ ผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุ่งหวังให้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยในการที่มีเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ นอกจากนี้ ธนาคารธนชาต ยังได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผู้ต้องขังเป็นผู้ผลิตเพื่อนำไปมอบเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าของธนาคารธนชาตในวาระต่าง ๆ โดยในการดำเนินงานได้มีการเดินทางลงไปเยี่ยมชมการผลิตและพูดคุยกับผู้ต้องขังโดยตรง รวมทั้ง ร่วมให้ความเห็นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางทางการตลาด โดยมุ่งเน้นการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการกำลังใจให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

ย้อนกลับ