TH EN
 

กิจกรรมเพื่อสังคม

   

กิจกรรม “งานกาชาดประจำปี”

กิจกรรม  “งานกาชาดประจำปี”

ปี 2561 ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด

โดยในปี 2561 นั้น ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกร้านงานกาชาด ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สวนลุมพินี โดยได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด “Engine to Success กลไกขับเคลื่อนความสำเร็จ” ซึ่งเป็นนโยบายของธนาคารธนชาตที่นอกจากจะมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการดี ๆ ให้กับลูกค้าแล้วยังคงมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมไปพร้อมกันอีกด้วย โดยภายในงานมีการจัด Workshop ให้ลูกค้าของธนาคารธนชาตที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในร้านกาชาดของธนาคารธนชาต โดยมีการนำหลอดที่ใช้แล้วมาตกแต่งกระเป๋าผ้า เพื่อรณรงค์แนวความคิดลดโลกร้อน และการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีการรับบริจาคหลอดเหลือใช้ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มเยาวชน “แก๊งรองเท้าแตะ” จังหวัดลพบุรี เพื่อนำหลอดไปประดิษฐ์เป็นหมอนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์และผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตจะดำเนินการนำรายได้สุทธิจากการจัดจำหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 6,300,000 บาทต่อไป

คณะผู้บริหารธนาคารธนชาตได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี 2560 มอบแก่สภากาชาดไทย

คณะผู้บริหารธนาคารธนชาตได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงกาชาดประจำปี 2560 จำนวน 6,300,000 บาท มอบแก่สภากาชาดไทย เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ

ถึงแม้ในปี 2560 กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทยได้ประกาศงดจัดงานกาชาดประจำปี 2560 เพื่อแสดง ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย แต่ธนาคารธนชาต ยังคงมีการออกสลากกาชาด เพื่อนำรายได้สุทธิจากการจำหน่ายสลากกาชาดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 6,300,000 บาท

 

กิจกรรม “งานกาชาดประจำปี” ปี 2559

เป็นประจำทุกปีที่ธนาคารธนชาต ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดไทย ในการออกร้านจำหน่ายสลากกาชาด เพื่อนำรายได้สุทธิขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย ซึ่งในปี 2559 ร้านกาชาดธนาคารธนชาต จัดขึ้นระหว่างวันที่31 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 ณ บริเวณสวนอัมพรโดยได้ออกแบบตกแต่งร้านภายใต้แนวคิด“Let’s Play Let’s Learn” เล่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างพลังการเรียนรู้ภายใต้ Theme “Playground” ในการตกแต่ง เป็นการจำลองสนามเด็กเล่น โลกแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ

ภายหลังจากจบกิจกรรมการออกร้านงานกาชาด ธนาคารธนชาตได้นำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ตกแต่ง เช่นกระดานลื่น อ่างบอลขนาดใหญ่ ชิงช้า และไม้กระดก ไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ได้แก่ โรงเรียนวัดฤาชัย และโรงเรียนวัดมาบโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งจะดำเนินการนำรายได้สุทธิจากการจัดจำหน่ายสลากกาชาด ธนาคารธนชาต ประจำปี 2559 และการออกร้านกาชาด ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 6,300,000 บาท ต่อไป

 

กิจกรรม “งานกาชาดประจำปี” ปี 2558

ธนาคารได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 2519 เมื่อธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารศรีนคร") ซึ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ภายใต้ชื่อ "ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร" ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้ชื่อว่า "ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย" และในปี 2554 เมื่อธนาคารรับโอนกิจการจากธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านในนามของ "ธนาคารธนชาต" โดยในปัจจุบันธนาคารยังคงเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับเข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณสวนอัมพร รายได้สุทธิจากการจำหน่ายสลากกาชาด และจากการออกร้านงานกาชาดได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งธนาคารธนชาต อยู่ในกลุ่มของหน่วยงานที่ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสูงสุด 5 อันดับแรก โดยในปี 2558 จะมีการนำเงินขึ้นทูลเกล้าถวายฯ จำนวน 6,000,000.- บาท

 

กิจกรรม “งานกาชาดประจำปี” ปี 2557

ธนาคารธนชาตได้ร่วมออกสลากกาชาดและออกร้านงานกาชาด ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดเริ่มต้นการเข้าร่วมออกร้านงานกาชาดในปี 2519 โดยธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารศรีนคร”) ได้รับเชิญเข้าร่วมออกร้านงานกาชาด ซึ่งถือเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมออกร้าน ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคารศรีนคร” ต่อมาในปี 2545 ธนาคารศรีนครรวมกับธนาคารนครหลวงไทย จึงได้มีการออกร้านกาชาดในนามธนาคารนครหลวงไทย โดยใช้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคารนครหลวงไทย” และในปี 2554 เมื่อธนาคารนครหลวงไทยรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จึงได้ออกร้าน ในนาม “ธนาคารธนชาต” ภายใต้ชื่อ “ร้านกาชาดธนาคารธนชาต” โดยในปัจจุบันยังคงเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวที่ได้เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณสวนอัมพร

ถึงแม้ในปี 2557 กองอำนวยการจัดงานกาชาด สภากาชาดไทย ประกาศงดจัดงานกาชาด เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง แต่ธนาคารธนชาตยังคงมีการออกสลากกาชาดเพื่อนำรายได้สุทธิจากการจำหน่ายสลากกาชาดขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวน 6,000,000 บาท

 

 

ย้อนกลับ