TH EN
 

ร่วมงานกับเรา

   
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนชาตที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และมีการแบ่งแยกธุรกิจและการดำเนินงานอย่างชัดเจน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีช่องทางการให้บริการทางการเงินผ่านเครือข่ายของธนาคารธนชาตเป็นหลัก

บริษัทมีผู้ร่วมทุนในการบริหารธุรกิจ คือ Scotiabank ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกจากแคนาดา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยถือหุ้นในธนาคารธนชาตในสัดส่วนร้อยละ 48.99 ขณะที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.96

เพราะคุณคือสิ่งที่มีค่าขององค์กร

ธนชาตได้ให้ความสำคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ามากที่สุด โดยธนาคารจะลงทุนพัฒนายกระดับ ความสามารถของบุคลากรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าทีมงานของธนาคารในทุกระดับมีความรู้ความสามารถ ที่แท้จริงใน การเข้าใจ ความต้องการของลูกค้า และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น และตรงตามความ ต้องการของ ลูกค้า ตลอดจนสร้างให้ทีมงานมีจิตใจในการให้บริการ รับฟัง และความเอาใจใส่ในทุก ความต้องการของลูกค้า โดยดำเนินการภายใต้ กลยุทธ์การฝึกอบรมด้านเทคนิคที่เหมาะสมกับงานแต่ละด้าน (Classroom Training) ระบบพนักงาน ฝึกหัดด้วยการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) การกำกับการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Coaching) โดยจะมีการ ประเมินผลและติดตามการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้จะได้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนอย่างเต็มที่ เช่น ระบบ E-learning เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในวงกว้าง

ร่วมงานกับกลุ่มธนชาต
 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 1

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 1 "การเดินทางครั้งใหม่"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 2

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 2 "หยั่งรากเมื่อผูกพัน"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 3

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 3 "จากรุ่นสู่รุ่น"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 4

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 4 "Look So Good"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 5

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 5 "โมเม้นต์สีส้ม"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 6

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 6 "เครื่องจักรสีส้ม ขุมพลังสู่ความสำเร็จ"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 7

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 7 "สัญญาต้องเป็นสัญญา"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 8

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 8 "สปิริตสีส้ม"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 9

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 9 "ความซื่อสัตย์"

 • ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2 ตอนที่ 10

  ซิทคอมอารมณ์ดี บ้านนี้...สีส้ม 2ตอนที่ 10 "มืออาชีพเท่านั้นที่คว้าดาว"

เพื่อให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มธนชาตได้กำหนด ค่านิยมหลัก (Core Values) หรือ C3 SIP (ซี สามสิบ) เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกหน่วยธุรกิจได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติค่านิยมของกลุ่มธนชาต คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่

1

Customer Focus

เราจะให้ความสำคัญต่อความต้องการของ ลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนอง ต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า

2

Collaboration

เราจะร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม

3

Commitment

เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตาม เป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน

4

Spirit

เราจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน

5

Integrity

เราจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

6

Professional

เราจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

โดยได้จัดทำผ่านสื่อออกมาในรูปแบบของ ซิทคอม อารมณ์ดี “บ้านนี้สีส้ม” ที่สะท้อนแบรนด์และวัฒนธรรมแบบธนชาต ซึ่งเป็นเรื่องราวเน้นสิ่งที่อยู่ภายใน หรือ Inner-self ของคนธนชาต คือความคิด ค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตน ให้พวกเราทุกคนที่ทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของแบรนด์ ได้เข้าใจและเรียนรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมแบบธนชาต (core value & culture) หรือ C3 SIP ได้เข้าใจมากขึ้น