TH EN
 

โครงสร้างกลุ่มธนชาต

   

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563