TH EN
 

โครงสร้างกลุ่มธนชาต

   

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

แผนภาพแสดงโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:

  • นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • 1 - 7 เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:

  • 1 - 11 คือผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
  • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน รักษาการโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารเงินและตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ยกเลิกรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการลงทุน และย้ายงานไปอยู่ภายใต้การดูแลของสายงานบริหารเงินและตลาดทุน