TH EN
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสุวรรณภา สุวรรณประทีป รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิชิต ญาณอมร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง