TH EN
 

รายงานจากคณะกรรมการ

   
Image Chairman

จากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่อย่างรุนแรงทั่วโลกของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา ทุกประเทศ ต่างมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยการลดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาด ของโรค ลดการเคลื่อนที่ของประชากร รวมไปถึงการปิดประเทศและปิดเมือง ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการเดินทาง ระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของแทบทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจ ไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2563 หดตัวลงถึงร้อยละ 6.1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม ศูนย์การค้าและร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากต้องประสบกับภาวะขาดทุน หรือ ต้องหยุดประกอบกิจการ ทำให้พนักงานและลูกจ้างเป็นจำนวนมากต้องถูกปรับลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจ้าง ทั้งหมดนี้ ล้วนส่งผลกระทบเป็นลูกโช่ไปยังความสามารถในการชำระหนี้และผลประกอบการของสถาบันการเงินค่อนข้างรุนแรง รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการหลายรูปแบบผ่านการใช้งบประมาณพิเศษเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ ภายในประเทศและช่วยเหลือในการดำร้งชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษจากสถานการณ์ครั้งนี้

สำหรับกลุ่มธนชาต ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างจากการเป็นบริษัทแม่ของธนาคารพาณิชย์ (Bank Holding Company) มาเป็นบริษัทที่เน้นการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ (Diversified Investment Holding Company) ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในธนาคารทหารไทย โดยสามารถจำแนกการลงทุนต่าง ๆ ณ สิ้นปี 2563 ได้ดังนี้

 • ถือหุ้นธนาคารทหารไทย ในสัดส่วนร้อยละ 20.1 1 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 42,076 ล้านบาท
 • ถือหุ้นราชธานีลิสชิ่ง ในสัดส่วนร้อยละ 58.85 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 13,397 ล้านบาท
 • ถือหุ้นธนชาตประกันภัย ในสัดส่วนร้อยละ 50.96 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 2,697 ล้านบาท
 • ถือหุ้นบล. ธนชาต ในสัดส่วนร้อยละ 50.96 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1,771 ล้านบาท
 • ถือหุ้นเอ็มบีเค ไลฟ์ ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 613 ล้านบาท
 • ถือหุ้นบบส. แม๊กซ์ บบส. เอ็นเอฟเอส และ บบส. ทีเอส มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 1,042 ล้านบาท
 • ถือหุ้นบมจ. เอ็มบีเค ในสัดส่วนร้อยละ 22.42 มูลค่าเงินลงทุนจำนวน 4,900 ล้านบาท
 • อสังหาริมทรัพย์เพื่อการขายและการพัฒนา มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 1,598 ล้านบาท
 • สินทรัพย์สภาพคล่องสูง ประมาณ 10,000 ล้านบาท

จากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ดังกล่าว ทำให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2563 เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ โดยในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 6,669 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากการขายหุ้น บจ. อายิโนะโมะโต๊ะ หากไม่รวมกำไรดังกล่าวซึ่งเป็นกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ทำให้เห็นว่ากำไรปกติของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 2563 ปรับตัวลดลงอย่างมาก เป็นผลมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากธนาคารทหารไทยและ บมจ. เอ็มบีเค ซึ่งอยู่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างรุนแรง นอกจากนี้สภาพคล่องส่วนเกินจำนวนมากที่บริษัทฯ มีหลังจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ยังไม่สามารถนำไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนในอัตราที่สูงได้ตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากคณะกรรมการเล็งเห็นว่าในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงผันผวนเป็นอย่างมาก เช่นนี้ บริษัทฯ ควรรักษาสภาพคล่องที่สูงไว้จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะสามารถบรรเทาลงได้อย่างแน่นอนและชัดเจน

สำหรับปี 2564 ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 เมื่อช่วงปลายปีก่อนต่อเนื่องมาจนถึงต้นปีนี้ แต่มาตรการการควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการที่รัฐบาลสามารถกำหนดได้ว่าประชาชนจะได้รับการฉีดวัคซีนภายในปี 2564 ในจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของประชากร์ในประเทศ จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นได้ตามลำดับ จึงคาดได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2563 สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นบริษัทต่าง ๆ ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทให้มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่มการลงทุ้นใหม่ ๆ และการประกอบธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายเครือข่ายธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับท่านผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยในต้นปี 2564 คณะกรรมการได้มีมติให้ดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน (Asset-based Finance) ไปแล้ว

การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนถือเป็นเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการประกาศกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายอื่น ๆ รวมถึงกำหนดให้บริษัทย่อยพิจารณาประกาศกำหนดนโยบายตามแนวทางของบริษัทฯ และมีการติดตามการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในด้านการดูแลสังคมได้มีการจัดกิจกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินธุกิจและการดำเนินงนที่มีผลให้ลดการปล่อยของเสีย การประหยัดพลังงาน การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้กล่าวไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ในหัวข้อความรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนชาต โดยในปี 2563 บริษัทในกลุ่มธนชาตยังคงได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง ยืนยันด้วยรางวัลต่าง ๆ โดย

 • บริษัทฯ และ บล. ธนชาต ได้รับรางวัล "SET Awards 2020" เป็นรางวัลดีเด่นประเภทธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน
  (Deal of the Year Awards) ด้านการควบรวมกิจการ จากการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต
 • บล. ธนชาต ได้รับรางวัล อันดับ 2 "Best Local Brokerage"
 • ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัล "สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี" หรือ "Product of the Year Awards 2020" และรางวัล
  "Best Claims Management Insurance Company"
 • บริษัทฯ และราชธานีลิสซิ่ง ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: EsG) และได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Company: CGR)
 • บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธนชาตทุกบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุสมาชิก "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) นับการเป็นสมาชิก CAC ร่วม 9 ปี อย่างต่อเนื่อง
 • คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน และไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมที่จะทุ่มเทกำลัง ความสามารถ เพื่อนำพากลุ่มธนขาตผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มธนชาตเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการSign Chairman

( นายบันเทิง ตันติวิท )

ประธานกรรมการ

Sign Chairman

( นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ )

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

Sign Chairman

( นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ )

กรรมการผู้จัดการใหญ่