TH EN
 

ผู้บริหารของบริษัท

   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกำธร ตันติศิริวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
นายวัชระ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจ
นางธนวันต์ ชัยสิทธิการค้า ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี
นางสาวดาราวรรณ บุญนำเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สายงานธุรกิจ
นางสาวรมณีย์ เจนพินิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนข้อมูลเพื่อการจัดการ