TH EN
 

โครงสร้างกลุ่มธนชาต

   

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ:

  1. ร้อยละการถือหุ้นแสดงนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
  2. บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่
  3. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ:
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1 - 7 เป็นผู้บริหารในต􀂲ำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัการลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558