TH EN
 

โครงสร้างกลุ่มธนชาต

   

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธนชาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ:

  1. บริษัทฯ มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่
  2. บริษัท สคิบ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชอื่ บริษัทเป็น บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
  3. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559

โครงสร้างการกำกับดูแลและบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ:
* นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1 - 7 เป็นผู้บริหารในตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมาตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.

โครงสร้างการบริหารจัดการของธนาคาร ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ:
1 - 14 คือผู้บริหารของธนาคารธนชาตตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.