TH EN
 

รางวัลแห่งคุณภาพ

   
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ได้รับรางวัล SET Awards 2006 ในประเภทรางวัล Best Corporate Governance Report Awards ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดีเด่นในด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ทุกรางวัลเป็นบทพิสูจน์ ความสำเร็จ ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ของ บลจ.ธนชาต

ความตั้งใจของ บลจ.ธนชาต ที่มุ่งมั่นบริหารกองทุนให้ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับไม่เพียงจากลูกค้าของเรา แต่ยังได้รับรางวัลด้านการลงทุนมาตลอด 8 ปี รวม 14 รางวัล โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards ในโครงการรางวัลกองทุนประเภทต่างๆของ Lipper ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และจัดอันดับกองทุนระดับสากล และอีก 1 รางวัลโดย Morningstar Fund Awards Thailand 2009

 • รางวัลสูงสุด (Top Prize) 4 ปี โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Overall Group Over Three Years (2004, 2006, 2009 และ 2010)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนผสม โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Mixed Assets Group (2008)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best Equity Global Over Three Years มอบให้แก่กองทุน T-INFRA (2010)
 • รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
  • Best General Fixed Income Fund (One Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติพูนผลคืนกำไร (2002)
  • Best General Fixed Income Fund (5 Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2003)
  • Best Bond Group Over Three Years (2004, 2007 และ 2010)
  • Best Bond Fund Group (2008)
  • Best Fund Over Ten Years (Bond Thai Baht) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2009 และ 2010)
 • โดย Morningstar Fund Awards Thailand
  • Morningstar Fund Awards Thailand 2009 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มอบให้แก่กองทุนเปิดธนสาร (TSARN)
 • โดย Money & Wealth ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • Money & Welth LTF & RMF Awards 2009 ประเภทกองทุน RMF ตราสารหนี้ มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (NFRMF)
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การวัดผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ในวันและเวลาทำการที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2126-8399 กด 0 www.thanachartfund.com หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1770 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • 2010
  • Ranked 2nd in Overall: Best Research House for SAA Award for Analysts 2009 by Securities Analysts Association
 • 2009
  • Ranked 4th in Asia Money Poll 2009
  • Ranked 2nd in Institutional Investors Survey 2009
  • Ranked 2nd in Best Research House for Best Analyst Awards 2008: (Institutional investor category by Securities Analysts Awards 2008 by Securities Analysts Association)
 • 2008
  • Research was ranked number 3 (Asia Money Poll 2008)
 • 2007
  • Best Bond Securities Firm 2006 (Thai BMA Best Bond Award)
 • 2006
  • Bex Most Active Brokerage House of Year 2005 (SET Award)
 • 2004
  • Best Local Brokerage in Thailand Over the Last 14 years (1990-2003) (Asia Money Magazine)
 • 2003
  • Nominee for Best Brokerage Service – Retail Clients (SET Awards)
  • Nominee for Best Newly Listed Company – Financial Advisor (SET Awards)
 • 2002
  • Thailand Best Local Brokerage 2002 (Asiamoney Magazine)
 • 1999
  • Best Financial Advisor of 1999 (Finance & Banking Magazine)
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2558

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2015)

ปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 2 ประจำปี 2557

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2014)

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
รางวัล ADMAN Award 2015 ประเภท Direct Marketing Categories (Best Use Mailing : Flat & Dimensional Direct mail) แคมเปญ “Happy Snack Bag” ผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุถึงลูกถึงคุณ ธนชาต Happy PA for Child

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย
ใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

Office of National Anti Corruption Commission
รางวัลช่อสะอาด ผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ชุด ไม่ฝ่าไฟแดง ปี 2557

ปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 3 ประจำปี 2556

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2013)

สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
รางวัล e-Claim Awards 2013

ปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 2 ประจำปี 2555

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชนะเลิศ ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2012)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
รางวัลชมเชย ผู้สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ดีเด่น (Best Surveyor Award 2012)