TH EN
 

รายงานจากคณะกรรมการ

   
Image Chairman

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อน โดยขยายตัวได้ร้อยละ 3.2 จากการสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐเป็นหลัก ในขณะที่องค์ประกอบทางเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ ถึงแม้จะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นแต่ยังถูกกดดันจากปัญหาภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ปริมาณความต้องการของสินเชื่อใหม่โดยรวมจากธนาคารพาณิชย์ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นในอัตราต่ำและการแข่งขันระหว่างธนาคารต่าง ๆ ในการระดมเงินฝากลดความรุนแรงลงจากปีก่อน ๆ บ้าง

ในปีที่ผ่านมาการดำเนินการของกลุ่ม ธนชาตประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ถึงแม้ว่าภาพรวมของสินทรัพย์และปริมาณเงินให้สินเชื่อของธนาคารธนชาตปรับตัวลดลงบ้างโดยมีสาเหตุหลักมาจากนโยบายเพิ่มความระมัดระวังในการควบคุมความเสี่ยงด้านธุรกรรมสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังคงน้อยกว่าปริมาณรับชำระคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี

นโยบายดังกล่าวช่วยให้ธนาคารธนชาตสามารถลดปริมาณหนี้เสียลงได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มธนชาตมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนตามที่ได้ตั้งเป้าไว้โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไร 6,013 ล้านบาท หรือหุ้นละ 5.16 บาท สูงขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 10.61

นอกจากนี้ ความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นและความสำเร็จในการควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้ดีขึ้น ส่งผลให้ความแข็งแรงและมั่นคงในฐานะการเงินของธนาคารธนชาตปรับตัวดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น

  • ปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ทำให้อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL Ratio) ลดลงจากร้อยละ 2.84 ณ สิ้นปี 2558 เหลือเพียงร้อยละ 2.29 ณ สิ้นปี 2559 ตามลำดับ ในขณะที่อัตราส่วนค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น
  • การลดลงของปริมาณสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าวส่งผลให้อัตราส่วนสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมมาก โดยเพิ่มจากอัตราร้อยละ 119.42 ณ สิ้นปี 2558 เป็นร้อยละ 151.16 ณ สิ้นปี 2559
  • นอกจากนี้ธนาคารธนชาตยังคงสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุนอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ณ สิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 19.15 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.92 ณ สิ้นปีก่อนหน้านี้ ระดับเงินกองทุนดังกล่าวสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางการกำหนดไว้จำนวนมาก
  • ในด้านการดำรงสภาพคล่องที่เพียงพอซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์นั้น ธนาคารธนชาตยังคงสามารถดำเนินการตามนโยบายรักษาระดับสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่สูงเกินพอได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์สภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio – LCR) ตามเกณฑ์ Basel III ได้เกินร้อยละ 100 ซึ่งยังคงเป็นระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนดสำหรับปี 2560 มาก

ถึงแม้ว่าภายในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยน่าจะยังคงประสบปัญหาเดิม ๆ และขยายตัวในระดับต่ำต่อไป อีกทั้งการแข่งขันในการระดมเงินฝาก การให้สินเชื่อ และการให้บริการในรูปแบบดิจิตอล จะเพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้น คณะกรรมการยังมีความเชื่อมั่นว่ากลุ่มธนชาตยังน่าจะสามารถดำรงฐานะความมั่นคงและมีผลการดำเนินการในระดับที่น่าพอใจได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติให้เพิ่มเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลขึ้นจาก 70 สตางค์ต่อหุ้นในปี 2558 เป็น 80 สตางค์ต่อหุ้น ในปี 2559 และเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดที่สองอีก 1.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับร้อยละ 38.76 ของกำไรสุทธิทั้งปี

กลุ่มธนชาตยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด จนบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในเรื่องนี้จากองค์กรต่าง ๆ อยู่ในระดับแนวหน้าและจะยังคงยึดมั่นในเรื่องนี้ต่อไป และนอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีการพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในการ่ร่ดู่่แ่ล่ผู่่้่ม่ี่ส่่่ว่น่ไ่ด่้่ส่่่ว่น่เ่ส่ี่ย่ายตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และยังมีเจตนาอันแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมสื่อสารเจตนาดังกล่าวไปยังลูกค้า คู่ค้า และองค์กรต่าง ๆ เพื่อขยายการต่อต้านการทุจริตสู่วงกว้างต่อไป

ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และคณะกรรมการด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มธนชาต รวมทั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของทุกบริษัทในกลุ่มธนชาติทุกท่านที่ได้ทุ่มเทในการปฏบิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ และช่วยกันสร้างความสำเร็จให้กับกลุ่มธนชาตมาโดยตลอด ท้ายนี้ ผมเชื่อว่า ด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลุ่มธนชาตจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

Sign Chairman

(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)